Regulamin „Auto-Barcelona.plw zakresie najmu samochodów(„Regulamin”)

obowiązujący od 28.03.2024r.

 

Regulamin wydany przez Borys Michał Dąbkowski (Auto-Barcelona.pl) Carrer de l'Avet, 6, 2, 4, 08860 Castelldefels, Barcelona („Wynajmujący”) określa warunki najmusamochodów i stanowi integralną część umowy najmu („Umowa”).

 

Definicje:

a) Najemca – strona Umowylub osoba, która złożyła rezerwację samochodu.

b) Użytkownik – Najemca orazkażda osoba wskazana przez Najemcę w Umowie jako upoważniona do prowadzeniasamochodu lub osoba, której Najemca faktycznie powierzył prowadzenie samochodu.

 

Kto może wynająćsamochód i jak

Najemcą samochodu może zostać:

1. Osoba fizyczna, która spełnia warunki:

a) przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,ważne prawo jazdy od minimum roku.

b) przedstawi Wynajmującemu kartę płatniczą ważną dłużej niż 3 miesiąceod zakończenia okresu najmu.

c) jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej - jeżeli zawiera Umowę jako przedsiębiorca.

d) Ukończył 21 lat.

2.  Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za samochódoraz za działania i zaniechania Użytkownika, w szczególności przestrzeganieprzez Użytkownika Regulaminu i Umowy do czasu odebrania samochodu przezWynajmującego, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Wynajmującego.W razie zawarcia Umowy przez więcej niż jednego Najemcę ich odpowiedzialnośćjest solidarna.

3. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie Najemca iUżytkownik.

4. Wrazie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika wymogówwskazanych powyżej. Wynajmujący jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy lubnatychmiastowego jej rozwiązania.

 

Rezerwacja samochodui zawarcie Umowy

5. Najemca składa rezerwację samochodu przez formularz dostępny na stronie www.auto-barcelona.pl. Najemca w ciągu 12h otrzyma ofertę dostępności pojazdów i dokładną wycenę na adres e-mail.

6. Złożenie Rezerwacji nie gwarantuje jej przyjęcia przez Wynajmującego. Rezerwacja jest wiążąca zchwilą wysłania pisemnego powiadomienia w formie elektronicznej (e-mail) lub telefoniczne przez Wynajmującego.

7. Warunkami zawarciaprzez Wynajmującego Umowy są:

a) pozytywnezweryfikowanie danych Najemcy spełniającego warunki określone w powyższychpunktach.

b) zaakceptowanie przez Najemcę obowiązującego Regulaminu dostępnego na stronie www.auto-barcelona.pl.

c) złożenie rezerwacji co najmniej 24 godzin przed planowanym czasem odbioru samochodu.

d) podanie danych karty płatniczej.

e) w przypadku płatności przelewem – uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego.

8. Zawarcie Umowynastępuje poprzez jej podpisanie przez Najemcę i przedstawiciela Wynajmującego na warunkach z rezerwacji. Umowa zostanie zawarta w formie papierowej. Analogiczne zasady stosuje się do protokołu odbioru i zwrotu samochodu.

9.  Przy zawieraniu Umowy dokonywana jest na karcie płatniczej Najemcy preautoryzacja w celuzabezpieczenia należności wynikających z Umowy i Regulaminu. Zwolnienie preautoryzacji następuje w terminie wynikającym z procedur banku będącegowystawcą karty. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy niezapłaconymi, a należnymi kwotami wynikającymi z Umowy oraz Regulaminu. Wprzypadku blokady trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych, Wynajmujący rekomenduje Najemcy kontakt z bankiem. Zwolnienie preautoryzacji nie oznacza zrzeczenia przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.

10. W razie niemożliwości wydania samochodu zgodnego z potwierdzoną rezerwacją Wynajmujący może wynająć samochód tej samej lub wyższej klasy, zacenę z rezerwacji, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

11. W przypadku chęci przedłużenia wynajmu pojazdu warunki te ustalanesą każdorazowo z Wynajmującym w formie pisemnej elektronicznej (e-mail) niepóźniej niż 24h przed datą zakończenia wynajmu ustalonego w umowie.

12. Rezerwacja jest dokonywana na klasę samochodu a nie konkretny model.

13. Najemca może anulować rezerwację samochodu 72h przed datą wynajmu. Jeżeli anulacja nastąpi później Wynajmujący nie ma obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Najemcę przy składaniu rezerwacji.

 

ObowiązkiNajemcy

14. Najemca otrzymuje samochód sprawny, zatankowany, czysty i zewszystkimi płynami eksploatacyjnymi w stanie umożliwiającym jego prawidłowe użytkowanie i zobowiązuje się użytkować go zgodnie z przepisami ruchu drogowegow kraju w, którym wynajmuje samochód, z należytą starannością oraz zwrócić go wstanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania, wraz z kluczykami, pilotem oraz pełnym wyposażeniem z którym został przekazany pojazd. Samochód jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

15. Najemca oraz Użytkownik zobowiązani są do używania samochodu wsposób określony w Umowie, oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu i ponadto zobowiązują się do:

a) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochoduobejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego,paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu AdBlue oraz sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach.

b) stosowania właściwego paliwa zgodnie z informacją przy wlewie paliwa lub w umowie.

16. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca.

17. Wyjazd samochodem za granicę Hiszpanii jest nie możliwy. Wyjazd bez zgody Wynajmującego wiąże się ze złamaniem regulaminu i wszystkie koszty związane z awariami, uszkodzeniami pojazdu, kradzieżą za granicą Hiszpaniiponosi Najemca.

18. Jeżeli Najemca korzysta z samochodu niezgodnie z Umową lub jegoprzeznaczeniem, a także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania jego kradzieży lub przywłaszczenia, Wynajmujący może rozwiązać Umowęze skutkiem natychmiastowym.

19. Najemca i użytkownik zobowiązany jest do użytkowania samochodu na drogach publicznych i dopuszczonych do ruchu. Nie może użytkować samochodu na drogach nie utwardzonych i nie dopuszczonych do ruchu drogowego.

20. W samochodzie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przewożenia zwierząt.

21. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie,opłat autostradowych i innych za korzystanie z infrastruktury drogowej, jak również należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikających z korzystania z samochodu jest obowiązkiem Najemcy lub Użytkownika. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił wzwiązku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym.

 

Zwrot samochodu

22. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w Umowie. Za uprzednią zgodą Wynajmującego oraz za opłatą z pkt 63 Najemca może zwrócić samochód w innym miejscu niż określono w Umowie.

23. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. Zwrot samochodu po tym czasie powoduje naliczenie kary umownej zgodnie z pkt 46, z zastrzeżeniem pkt 11.

24. Samochód niezwrócony w terminie gdzie Wynajmujący nie zostanie poinformowany przez Najemcę lub użytkownika o chęci przedłużenia zgodnie z pkt.11 zostaje zgłoszony Policji jako skradziony. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej oraz opłat zgodnie z pkt 46.

25. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego,Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz doobciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z tym odbiorem.

26. Zwrot samochodu i kluczyków samochodu może nastąpić, wyłącznie na rzecz przedstawiciela Wynajmującego. Zwrot samochodu potwierdzany jest protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze lub podpisania protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu, Wynajmującymoże dokonać odbioru jednostronnie.

27. Samochód należy zwrócić w takim samym stanie jak był przekazany w dniu wynajmu. Jeżeli stan pojazdu będzie odbiegał od tego w jakim stanie zostałprzekazany Najemca jest zobowiązany to zapłaty kar umownych z pkt 36.

 

Awarie, uszkodzenia, kradzież samochodu

28. W razie awarii lub uszkodzenia samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy poza miejscem zwrotu wskazanym w Umowie Najemca ponosi koszt jego holowania.

29. Najemca nie może holować innych samochodów oraz montować urządzeńzewnętrznych na wynajętym samochodzie typu bagażnik rowerowy.

30. Najemca nie może wymieniać części we własnym zakresie wsamochodzie.

31. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu Policji orazWynajmującego pod numerem telefonu +48 660 000 028. Najemca zobowiązany jest ponadto współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresienie zbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopie wymaganych przez zakład ubezpieczeń dokumentów, w tym oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemcazobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki samochodu. Najemca odpowiada za szkodę powstałą wskutek braku wykonania obowiązków wynikających zniniejszego punktu, chyba że wykaże, że brak jego współdziałania nie utrudnia Wynajmującemu dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń wskazanych powyżej.

32. W przypadku awarii lub unieruchomienia samochodu Wynajmujący udostępni Najemcy samochód zastępczy w 24 godzin od chwili poinformowania Wynajmującego. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem. Jeżeli samochód zastępczy jest klasy niższej, wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

33. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

a) utraty albo zniszczenia kluczyków od samochodu.

b) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub Użytkownika.

c) unieruchomienia samochodu poza Hiszpanią.

d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba że uniemożliwiająkorzystanie z samochodu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca.

e) przebicia opony.

f) zatankowania nieprawidłowego paliwa.

g) nie uzupełnienie płynów eksploatacyjnych.

 

OdpowiedzialnośćNajemcy i kary umowne

34. Najemca z tytułu zdarzeń określonych w pkt 33 Regulaminu zapłaci Wynajmującemu określoną w tych punktach karę umowną, chyba że udowodni, iż dozdarzenia doszło z przyczyn, za które nie ponosi winy Najemca ani Użytkownik.

35. Kara umowna z tytułu uszkodzenia lub braku wykonania obowiązków zpkt 31 zależy od klasy samochodu i wynosi:

W klasie A - 1500€

W klasie B, B+ - 1500€

W klasie C, C+, B premium - 1900€

W klasie D, D+ - 2000€

W klasie D premium, VAN, R, SUV - 2500€

W klasie VAN premium, R Premium - 2700€

W klasie E , SUV premium - 3000€

W klasie Classic - 4500€

W klasie innej niż wymienione powyżej - 2000€

 

36. Pozostałe kary umowne

37. Uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu - 300€

38.Uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej - 200€

39. Palenie tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywanie alkoholu,  zażywanie narkotyków w samochodzie - 100€

40. Przewożenie zwierząt - 200€

41. Zwrot brudnego samochodu z zewnątrz - 10€

42. Zwrot brudnego samochodu wewnątrz - 20€

43. Zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach  standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach)  plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku200€

44. Zwrot brudnego fotelika dziecięcego - 20€

45. Zwrot uszkodzonego lub niekompletnego fotelika dziecięcego - 250€

46. Bezumowne korzystanie z samochodu - wartość stawki dobowej określonej  w Umowie plus 50€ za każdą rozpoczętą dobę

47. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub Użytkownika, naprawa  samochodu bez zgody Wynajmującego - 1000€

48. Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w  pkt 15B - 1000€

49. Demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody  Wynajmującego - 1000€

50. Wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego - 500€

51. Kierowanie samochodem przez osobę niebędącą Najemcą, Użytkownikiem - 250€

52. Uszkodzenie lub utrata kołpaka (za każdy kołpak) - 50€

53. Uszkodzenie felgi (za każdą felgę) - 250€

54. Uszkodzenie opony jeżeli nie ma możliwości dokupienia takiej samej  opony Najemca jest obciążony kosztem zakupu kompletu opon na jedną oś - 150€

55. Uzupełnienie paliwa zależy od klasy samochodu

- Klasa A - 100€

- Klasa B, B+ - 100€

- Klasa C, C+ - 100€

- Klasa D, D+ - 100€

- Klasa Classic - 300€

- Klasa D premium, VAN, R, R premium, UV, VAN premium - 200€

56. Brak wyposażenia w samochodzie typu, gaśnica, koło zapasowe, trójkąt,  zestaw naprawczy, antena za każdy brakujący element - 100€

57. Pobierana jest preautoryzacja na poczet paliwa co określonejest w tabelce z pozostałymi karami umownymi. Wysokość tej kwoty zależna jestod klasy samochodu i określona jest w tabelce z pkt 55.

58. Najemca odpowiadado pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnegodziałania lub zaniechania bądź niedbalstwa co określa pkt 35, w tym:

a) trwałego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam.

b) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy.

c) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji.

d) niedozwolonego wyjazdu samochodem poza terytorium Hiszpanii.

e) niedopełnienia obowiązku zwrotu dokumentów samochodu lub kompletu kluczyków po kradzieżysamochodu lub niedopełnienia innych obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela skutkujących odmową wypłaty odszkodowania.

f) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego.

g) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach.

h) posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu.

i) korzystania z samochodu przez osobę inną niż Najemca lub Użytkownik.

 

Opłaty

59. Opłaty, w tym czynsz najmu, pobierane są z góry. Ceny są pobierane w walucie obowiązującej w danym kraju. Kwoty podane w umowie i regulaminie są kwotami brutto.

 

Dodatkowe opłaty

60.

61. Opłata za młodego kierowcę poniżej 24 roku życia za każdą dobę - 10€

62. Opłata za wydanie/odbiór samochodu poza godzinami pracy danego  oddziału 20:00-00:00 6:00-9:00 (20€) 00:00-6:00 (40€)

63. Wydanie lub zwrot samochodu w innym punkcie niż oddział wypożyczalni.  Kwota jest ustalana indywidualnie w zależności od miejsca wydania/odbioru  samochodu

64. Wynajem podkładki za każdą dobę - 5€

65. Wynajem fotelika za każdą dobę - 10€

66. Wynajem nawigacji za każdą dobę - 10€

67. Opłata za dodatkowego kierowcę za każdą dobę - 10€

 

Pozostałe informację

68. Reklamacje należykierować na adres Wynajmującego z pkt 1 lub e-mail: kontakt@auto-barcelona.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30dni od dnia otrzymania jej przez Wynajmującego, a o sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany w formie, w jakiej wpłynęła reklamacja.

69. Zmiana Umowy lubjej rozwiązanie wymaga formy pisemnej lub dokumentowej.

70. Regulamin,Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy pojazdu oraz Cennik stanowią integralnączęść Umowy Najmu.

71. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowychjest firma Borys Dąbkowski, zarejestrowana pod adresem Carrer de l'Avet, 6, 2, 4, 08860 Castelldefels, Barcelona.

Zasadyprzetwarzania przez Wynajmującego danych osobowych oraz klauzule w zakresiewykonania przez Wynajmującego obowiązków informacyjnych zawarte są w PolitycePrywatności.

72. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajem samochodu  (zgodnie z ustawą z dnia 10maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).